Εργασία 4a

Σε ένα πλειοδοτικό διαγωνισμό, η Αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό έχει αποφασίσει τον εξής τρόπο κατάθεσης προσφορών: Επιλέγει

τον πρώτο αριθμό \(p = 123456789012345678901259\),

το \(g = 2\)

και δημοσιοποιεί το (δημόσιο) κλειδί \(y = 2795875976942982086595\).

Όποιος θέλει να καταθέσει μία προσφορά (που υποθέτουμε ότι είναι ένας ακέραιος \(\ll p\)), θα την "κρυπτογραφεί" με ένα σύστημα ElGamal με τις παραπάνω παραμέτρους.

Υπάρχει ήδη η προσφορά \((r,c) = (104145822286116570468579, 105837436646319646559672)\).

Καταθέστε μία προσφορά διπλάσια από την υπάρχουσα.