Εργασία 3

Σε αυτή την εργασία θα κάνετε μία πρακτική επίθεση "γενεθλίων" σε μία hash function. Η hash function που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η h : {0, …, 255}20 -> {0, …, 255}5 και η τιμή h(m) είναι τα 5 πρώτα bytes της τιμής SHA256(m). Εάν χρησιμοποιούσαμε και τα 32 bytes της SHA256 θα ήταν πρακτικά αδύνατο να κάνουμε επιτυχή επίθεση!

Βρείτε δύο μηνύματα, m1, m2, μήκους 20 bytes για τα οποία ισχύει h(m1) = h(m2).

Προσπαθήστε να βρείτε ένα μήνυμα m μήκους 20 bytes για το οποίο να ισχύει h(m) = [0x19, 0x03, 0xb4, 0xae, 0x89]