Α31 Κρυπτογραφία


Γενικές Πληροφορίες

Διδάσκων Θεόδουλος Γαρεφαλάκης (γραφείο: Γ216, email: tgaref@uoc.gr)
Ώρες Μαθήματος Τρίτη 11:00 - 13:00 (Β214), Παρασκευή 11:00 - 13:00 (Β214)
Αξιολόγηση Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα δοθούν φυλλάδια ασκήσεων, τα οποία θα πρέπει να παραδίνετε και θα βαθμολογούνται. Στο τέλος θα υπάρξει μία τελική εξέταση. Επίσης, θα δίνονται κάποιες εργασίες, οι οποίες κατά κανόνα απαιτούν κάποιες γνώσεις προγραμματισμού και είναι προαιρετικές. Ο τελικός βαθμός θα υπολογιστεί ως 0.5 · Ασκήσεις + 0.5 · Εξέταση.

Περιγραφή του μαθήματος

Στο μάθημα θα δούμε τα βασικά προβλήματα τα οποία επιχειρεί να λύσει η κρυπτογραφία, καθώς και τις μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί έως τώρα. Θα ασχοληθούμε τόσο με συμμετρική κρυπτογραφία όσο και με κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού. Θα εξετάσουμε τι σημαίνει ο όρος "ασφάλεια", ανάλογα με το πρόβλημα που επιχειρούμε να λύσουμε, θα δώσουμε σχετικούς ορισμούς και θα δούμε κατασκευές σχετικών κρυπτογραφικών συστημάτων. Μπορείτε να βρείτε την ύλη του μαθήματος εδώ.